YAYINLAR – PUBLICATIONS

ReseachGate veya Academia.edu hesabım bulunmamaktadır. / I don’t have any ResearchGate or Academia.edu account – Please read Publishers Escalate Legal Battle Against ResearchGate


GÜNCEL YAYINLAR / RECENT PUBLICATIONS


MAKALELER/ARTICLES

Korur, F., Yerdelen-Damar, S., & Sağlam, H. (2021). The Development of an Integrated Scale of Technology Use in Physics. Research in Learning Technology29. https://doi.org/10.25304/rlt.v29.2432

KEY WORDS: scale development, technology use, physics interest, technological tools preferences, confirmatory factor analysis
ABSTRACT: In this study, the Integrated Scale of Technology Use in Physics (ISTUP) was developed to determine students’ frequency of technology use, their perceptions about the effects of technology use on physics interest and achievement, and their preferences of technological tools and applications in learning physics. The scale was administered two different times to 670 high school students in total who took physics courses. Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted to validate the scale. The results of the study suggest that the ISTUP is a valid and reliable scale. Students’ frequency of technology use in learning physics corresponded to ‘sometimes’. Students perceived that technology use had slightly positive effect on their interest and achievement. Findings regarding the interrelations between students’ preference for technological tools and applications were also discussed.
Indexed in British Education Index, SCOPUS, ERIC, ESCI,
Publisher : Association for Learning Technology-ALT
Erduran Avcı, D , Turgut, S, Korur, F . (2021). Evaluation of teacher candidates’ life skills in terms of departments and grade levels . International Journal of Assessment Tools in Education , 8 (2) , 200-221 . DOI: 10.21449/ijate.749534

KEY WORDS: Life skills scale, teacher candidates, department, grade level, Confirmatory factor analysis
ABSTRACT: The purposes of this research were (i) testing the factor and model structure of the life-skills scale (LSS) on teacher candidates and (ii) inspecting the life skills of teacher candidates according to their departments and grade levels. The participants consisted of 518 teacher candidates, all of whom were students in their sophomore or senior years in the education faculty of a state university. The data were collected through the LSS, which has 83 items. The confirmatory factor analysis of LSS verified the ten-factor structure for the teacher candidates (aged between 18 and 25). There were no statistically significant differences in the mean value of teacher candidates’ life skills according to the grade variable. On the contrary, there were statistically significant differences in the dependent variables according to the department. Future directions of research regarding the educational outcomes of life skills were discussed.
Indexed in ERIC, ESCI, TR DİZİN
Publisher : IJATE.NET

Yilmaz, E., & Korur, F. (2021). The effects of an online teaching material integrated methods on students’ science achievement, attitude and retention. International Journal of Technology in Education (IJTE), 4(1), 22-45. https://doi.org/10.46328/ijte.79

KEY WORDS: problem based learning, online teaching material, concept map, science achievement, knowledge retention
ABSTRACT: This 2-group quasi-experimental study was conducted to explore the following research questions: Do the fourth graders’ post-intervention scores achieved in the unit of force and motion achievement test and attitude scale toward the unit depend on being in the groups that were taught the unit either with ‘Online Advance Organizer Concept Teaching Material’ (ONACOM) integrated PBL and with ONACOM-integrated EL when we control for their respective pretest scores and their science grades in the previous semester? What are the students’ gains, achievement, attitude and retention from the two systematic applications of the ONACOM-integrated methods, PBL and EL? The sample (N=220) consisted of fourth graders at public elementary schools in Burdur, Turkey. Although there were no significant treatment effects favoring one of the methods, teaching science topics by integrating ONACOM consistently in both methods increased the students’ achievement and attitude levels and supported their knowledge retention with large effect sizes significantly. As a well-developed innovative software, ONACOM is effective on learning regardless of the course and method when it is systematically integrated into teaching methods, since it is prepared on the basis of multimedia learning strategies and is suitable for the essential structures of both teaching methods.
Indexed in ERIC, Index Copernicus
Publisher : International Society for Technology, Education, and Science (ISTES)

YERDELEN-DAMAR, S , KORUR, F , SAĞLAM, H . (2020). Matematik ve Fen Derslerine Katılım Ölçeğinin Fizik Dersi Bağlamında Türkçeye Uyarlanması. Turkish Journal of Educational Studies , 7 (2) , 1-15 . DOI: 10.33907/turkjes.661339

KEY WORDS: Fizik, davranışsal katılım, duygusal katılım, bilişsel katılım, sosyal katılım, Engagement, adaptation study, science, mathematics, physics
ABSTRACT: Bu çalışmada, Türk öğrencilerin fizik dersine katılımına ilişkin görüşlerini belirlemek için kullanılacak olan Matematik ve Fen Derslerine Katılım Ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Orijinali İngilizce olan ölçek, davranışsal, duygusal, bilişsel ve sosyal katılım olmak üzere 4 boyuttan ve 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, Türkçeye geri çeviri yöntemi kullanılarak ve belirli basamaklar takip edilerek uyarlanmıştır. Türkçeye çevrilen bu form, İstanbul ilindeki bir Anadolu lisesinde okuyan 398 öğrenciye (215 Kız, 181 Erkek) uygulanmıştır. Ölçek, fizik dersine katılımına ilişkin öğrenci görüşlerini ölçtüğü için çalışmaya katılan öğrencilerin aktif olarak fizik dersi alıp almadığına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda çalışmaya 127 dokuzuncu sınıf öğrencisi, 117 onuncu sınıf öğrencisi ve sayısal alanda okuyan 154 on birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışma verileri üzerinden Türkçe formun orijinal ölçeğin öngördüğü dörtlü faktör yapısına sahip olup olmadığı, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılarak test edilmiştir. Yapılan DFA, Türkçe formun orijinal ölçekteki dörtlü faktör yapısına sahip olduğunu göstererek, ölçeğin yapı geçerliği hakkında kanıt sunmuştur. Cronbach’ın Alfa güvenirlik değerleri tüm ölçek ve alt boyutlar için istenilen değerlerde olmuştur. Sonuç olarak, geçerliği bulgularla desteklenmiş Türkçe form ile güvenilir öğrenci puanlarına ulaşıldığı tespit edilmiştir.
Indexed in Türk Eğitim İndeksi, Index Copernicus
Publisher: Fırat University

FİZİK DERSİNE KATILIM ÖLÇEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

KORUR, F , YILMAZ, T . (2020). Matematik ve Fen Bilimleri ile Temel Eğitim Bölümlerindeki Öğrencilerin Kaufman Yaratıcılık Alanlarının İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies , 7 (1) , 167-187 . DOI: 10.33710/sduijes.678399

KEY WORDS: Kaufman yaratıcılık alanları, Doğrulayıcı faktör analizi, Öğretmen yetiştirme, Temel eğitim, Matematik ve fen, Kaufman domains of creativity, Confirmatory factor analysis, Teacher training, Primary education, Mathematics and science
ABSTRACT: Çalışmanın birincil amacı, Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği’nin beş alt boyutlu kuramsal yapısının lisans düzeyindeki iki farklı bölüm öğrencilerinden elde edilen veriler ile doğrulanmasıdır. İkincil amacı öğrencilerin farklı lisans programlarında öğrenim görmelerinin yaratıcılık toplam puanına ve yaratıcılık alan puanları üzerine etkisini araştırmaktır. Veriler, temel eğitim bölümünden 180’i sınıf, 67’si okul öncesi eğitimi; matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümünden 114’ü fen bilgisi, 55’i matematik eğitimi ana bilim dalındaki öğrenciden toplanmıştır. Çalışmanın tasarımı, kesitsel tarama yöntemi ile desteklenmiş nedensel karşılaştırmadır. Uyum indislerin kabul edilebilir eşik değerlere oldukça yakın olması nedeni ile ölçek kuramsal modelle uyumludur. Bilimsel ve mekanik yaratıcılık alanı için matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümündeki öğrenciler lehine anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. Yaratıcılık toplam puanlarında; okul öncesi, matematik ve fen bilgisi eğitimi ana bilim dalındaki öğrencilerin puanları arasında fen bilgisindeki öğrencilerin puanları lehine anlamlı fark vardır. Öğrenciler akranlarından daha az yaratıcı oldukları düşüncesindedir. Öğrencilerin yaratıcı düşünmesi öğretmenlerine bağlı olduğu kabulü ile lisans öğrencilerinin, öğretmenliğe başlamadan yaratıcılık alanlarının farkında olmaları ve geliştirmeleri öncelikli hedefleri olmalıdır.
Indexed in Türk Eğitim İndeksi, Index Copernicus
Publisher: Süleyman Demirel University

Korur, F., & Eryilmaz, A. (2018). Interaction between Students’ Motivation and Physics Teachers’ Characteristics: Multiple Case Study. The Qualitative Report, 23(12), 3054-3083. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2018.3178
KEY WORDS: Physics Education, Teacher Characteristics, Student Motivation, Multi-Case Study, Situated Motivation
ABSTRACT: This study identified the process of interaction between students’ motivation and characteristics of two physics teachers: one who exhibited effective physics teacher characteristics frequently and one who exhibited the characteristics rarely. The two case teachers were selected to predict contrasting and comparable results. The data gathered from the semi-structured interviews, follow-up interviews, direct observation, video recordings, and field notes were analyzed both by single case and by cross-case analysis to strengthen the findings from two case teachers. Findings indicated that teachers’ characteristics like enthusiasm and giving examples from daily life increased students’ motivation by increasing their attention and willingness to participate in the classroom discussion. Even though a teacher frequently exhibited the effective characteristics by providing every opportunity for their learning, students wanted a classroom environment where they could stay calm and be more passive. The students did not like to be constantly forced by the teacher to share their views. In the lesson of a teacher who rarely exhibited the effective characteristics, students demanded a classroom environment where they could be more active. The students were not satisfied when their teacher avoided asking questions or had difficulty in solving the problems. Students, in general, resisted the teacher’s behaviors or characteristics when the teachers exhibited inconsistent behaviors.
Indexed in Scopus, ESCI , ERIC
Publisher: Nova Southern University, Florida

Korur, F. (2015). Exploring seventh-grade students’ and pre-service science teachers’ misconceptions in astronomical concepts. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), 1041-1060. doi: 10.12973/eurasia.2015.1373a

KEY WORDS: astronomy misconceptionsunderstanding concepts in astronomypre-service science teachersthree-tier test, seventh-grade students
ABSTRACT:
Background:
Pre-service science teachers’ conceptual understanding of astronomical concepts and their misconceptions in these concepts is crucial to study since they will teach these subjects in middle schools after becoming teachers. This study aimed to explore both 7th-grade students’ and the science teachers’ understanding of astronomical concepts and to diagnose the misconceptions of 7th-grade students and pre-service science teachers regarding some basic astronomy concepts derived from a three-tier test.
Materials and methods:
The test was administered to 105 pre-service science teachers and 91 seventh-grade students. The best conceptual understanding was related to the properties of the Sun.
Results:
The students and pre-service science teachers have some common misconceptions in astronomy. Pre-service teachers mostly have misconceptions not regarding complex concepts but instead in very basic knowledge of astronomy.
Conclusions:
There is a need to take serious measures to correct the misconceptions of the teachers, since under such circumstances it is optimistic to expect them to teach the subject correctly.

Indexed in SSCI
Publisher: MODESTUM

Korur, F., Enil, G., & Göçer, G. (2016). Effects of Two Combined Methods on the Teaching of Basic Astronomy Concepts, The Journal of Educational Research, 109 (2), 205-217.doi: 10.1080/00220671.2014.946121

KEY WORDS: Achievement, astronomy education, conceptual change, misconception, refutation text effect
ABSTRACT: The authors mainly aimed to investigate the following question: Are there any significant effects of the first combined method of a conceptual change approach with refutation text, worksheets, and activities with respect to the second combined method of a conceptual change approach with conceptual texts, presentations, and activities on students’ misconceptions and achievement on a 3-tier posttest score measuring Grade 7 basic astronomy concepts when independent variables are controlled? There was a statistically significant effect of the first combined method with respect to the second method at the medium effect size on both misconception scores and achievement scores. This finding clearly demonstrates that use of the first combined method, which included refutation texts with worksheets, eliminated the students’ misconceptions and increased their achievement. The second combined method also increased the students’ achievement, but almost 40% of their misconceptions remained.
Indexed in SSCI
Publisher: Taylor & Francis Online

Korur, F., Efe, G., Erdogan, F. & Tunç, B. (2017). Effects of toy crane design-based learning on simple machines. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(2), 251-271.doi: 10.1007/s10763-015-9688-4.

KEY WORDS: Achievement, Creative attitude, Engineering practices, Design-based learning, STEM
ABSTRACT: The aim of this 2-group study was to investigate the following question: Are there significant differences between scaffolded design-based learning controlled using 7 forms and teacher-directed instruction methods for the toy crane project on grade 7 students’ posttest scores on the simple machines achievement test, attitude toward simple machines, and attitude toward creativity in simple machines after adjusting for their respective pretest scores and the prior semester science grades? The study group (N = 65) consisted of grade 7 students in public middle schools in Burdur, Turkey. There were significant treatment effects favoring the first method with large effect sizes on both achievement and creative attitude scores. Teaching topics about simple machines with the design-based method increased students’ achievement and creative attitude without disadvantaging their attitude toward the topic as they constructed new knowledge through each step of the precise process.
Indexed in SSCI
Publisher: Springer Link

Korur, F., Toker, S., & Eryılmaz, A. (2016). Effects of the integrated online advance organizer teaching materials on students’ science achievement and attitude. Journal of Science Education and Technology, 25(4), 628-640. doi: 10.1007/s10956-016-9618-4

KEY WORDS: Concept map Multimedia/hypermedia Science education Social networking Teaching/learning strategies
ABSTRACT: This two-group quasi-experimental study investigated the effects of the Online Advance Organizer Concept Teaching Material (ONACOM) integrated with inquiry teaching and expository teaching methods. Grade 7 students’ posttest performances on the light unit achievement and light unit attitude tests controlled for gender, previous semester science grade, and pretest scores were analyzed. No significant treatment effects were found between the inquiry and expository approaches. However, both groups demonstrated significant pretest–posttest gains in achievement and attitude. Independent from the method used, ONACOM was judged effective in both groups as students demonstrated increased achievement and attitude scores. ONACOM has a social and semantic network-aided infrastructure that can be adapted to both methods to increase students’ achievement and improve their attitude.
Indexed in SSCI
Publisher: Springer Link

Korur, F., Vargas, R. V., & Serrano, N. T. (2016). Attitude toward Science Teaching of Spanish and Turkish In-service Elementary Teachers: Multi-group Confirmatory Factor Analysis. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(2), 303-320.doi: 10.12973/eurasia.2016.1215a

KEY WORDS: in-service elementary teachersmulti-group confirmatory factor analysisattitudes toward science teaching, Turkish attitude scale, Spanish attitude scale
ABSTRACT:
Background:
Elementary school teachers’ having a positive attitude toward science teaching might encourage students to develop positive attitudes toward science learning. This cross-cultural study aimed to validate the seven-factor structure of the Dimensions of Attitude toward Science (DAS) scale by applying it in two countries. Moreover, it aimed to determine the percentage distributions of in-service elementary school teachers’ attitudes on the confirmed seven categories.

Materials and methods:
The DAS scale was translated into Turkish and Spanish and administered to 185 teachers in Burdur and 202 teachers in Almeria.

Results:
Multi-group confirmatory factor analysis confirmed that the factor structures of the translated scales for the two countries correspond to the same seven-factor structure by fitting the theoretical model.

Conclusions:
The DAS scale was compatible for both countries at an adequate level. In both samples, most of the teachers were against gender stereotyping in the science teaching/learning process, and they indicated they did not have any anxiety, fear, or stress toward teaching science. The crucial difference between the two countries was seen in the teachers’ responses to items measuring “Enjoyment” and “Perceived Dependency Context Factors.”

Indexed in SSCI
Publisher: MODESTUM

Korur, F., & Eryılmaz, A. (2012). Teachers’ and students’ perceptions of effective physics teacher characteristics. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 12(46), 101-120.

KEY WORDS: Effective teacher characteristics, teachers’ perceptions, students’ perceptions, physics teacher characteristics, student achievement, student motivation.
ABSTRACT:
Problem Statement: What do teachers and students in Turkey perceive as the common characteristics of effective physics teachers?
Purpose of Study: The first aim was to investigate the common characteristics of effective physics teachers by asking students and teachers about the effects of teacher characteristics on student physics achievement and motivation. The second aim was to explore whether the effects of these characteristics were significantly associated with the geographical region, grade level, and gender of students, as well as with the region, gender, and year of teaching of teachers.
Methods: The data were gathered via a questionnaire that was administered to 2,177 high school students and 214 physics teachers in 9 cities from 3 geographical regions in Turkey. A mean score table was prepared, to compare effective physics teacher characteristics. Factor analysis was used to categorize these characteristics. After conducting missing data analysis and identifying descriptive statistics, MANOVA was used to test the null hypothesis.
Findings and Results: Teachers perceived teacher characteristics as having a greater effect on student motivation and achievement than did students. The eight main categories of effective physics teacher characteristics each had a strong effect on student motivation and achievement. These characteristics affected student achievement more than student motivation, according to teachers. Female students declared more than male students that physics teacher characteristics affected their motivation and achievement. Mediterranean-region students declared more than students from other regions that these characteristics significantly affected their motivation and achievement. Eleventh grade students declared more than tenth and ninth grade students that these characteristics affected their motivation and achievement.
Conclusions and Recommendations: The findings suggested that both students and teachers perceived physics teacher characteristics as affecting student achievement and motivation. The category that included the most effective characteristics was ‘Pedagogical and Subject Matter Knowledge’. Physics teachers should be aware of their characteristics, and the characteristics of teachers should be taken into account in the process of selecting and assigning teachers.

Indexed in SSCI
Publisher: Anı Yayıncılık

Karaçalli, S. and Korur, F. (2014), The Effects of Project-Based Learning on Students’ Academic Achievement, Attitude, and Retention of Knowledge: The Subject of “Electricity in Our Lives”. School Science and Mathematics, 114(5), 224–235. doi: 10.1111/ssm.12071

KEY WORDS: Achievement, Attitude, Retention of Knowledge, Electricity in our Life, Project Based Learning.
ABSTRACT: The aim of this study is to analyze the effects of project based learning on students’ academic achievement, attitude and retention of knowledge in relation to the subject of ‘Electricity in our Life’ in a 4th grade science course. The study was conducted in a quasi-experimental design as ‘pre-test-post test with control group’. In the experimental group, the unit was taught through the project based learning method. The measuring tools were administered to both groups before and after the applications. To perfectly analyze the ‘process’ as indicated seven different learning assessment ‘forms’ were administered to the students. The application of different methods between both groups had a statistically significant effect in terms of academic achievement, (F(1,112)=46.78, p=.000); and of retention of knowledge (F(1,112)=35.24, p=.000). However there are no statistically significant effects from being in different groups for the attitudes of students (F(1,112)=.99, p=.321). For the students, being in the project based learning groups results in better academic achievement and retention of knowledge than being in the traditional teaching group. Students’ feelings of enjoyment, skillfulness and achievement increased and as a result it is concluded that it is possible to engender changes in behaviour through the application of the method.

Indexed in ESCI, ERIC, Web of Science
Publisher: School Science and Mathematics Association

Gülteke, M., Tomul, E. & Korur, F. (2013). Mathematics Special Content Competencies of Elementary School Teachers. Creative Education, 4(12B), 1-10. doi: 10.4236/ce.2013.412A2001

KEY WORDS: Elementary School Teacher; Special Content Competencies; Mathematics Competencies.
ABSTRACT: According to the results of national and international level examinations, the achievement of students in Turkey in mathematics is low. Elementary school teachers play a significant role in the education of students. Elementary school teachers differ from other teachers in that they are responsible for teaching more than one subject. In determining the competencies and performance indicators of elementary school teachers, the Ministry of National Education has paid regard to the common ground and integrating characteristics of the subjects rather than the special content knowledge of each subject. However, owing to the fact that each subject taught by the elementary school teachers necessitates different disciplines and approaches, it is also essential to determine the special content competencies related to the subjects being taught. The objective of this study is to analyze the opinions of elementary school teachers on their mathematical special content competencies. The study group consists of 72 elementary school teachers who are employed in official primary schools in Manisa. The data was collected through questionnaires. The collected raw data was analyzed by content analysis. Mathematics special content competencies of elementary school teachers were grouped under three main categories. These themes are mathematics special content knowledge, knowledge about mathematics teaching and learning as well as confidence, attitude and values regarding mathematics. Teachers’ opinions particularly underline the significance of field content knowledge, while laying less weight on associating the program content with daily life and with other subjects. It was observed that the teachers are aware of the information in the written sources; however, they are not fully aware of the process of putting the program content into practice, nor their skills. Some teachers are aware of the fact that it is important to teach mathematics topics and associate them with life, rather than possessing knowledge about mathematics special content at an advanced level. Furthermore, little emphasis is given to “utilizing appropriate measurement-evaluation methods”. A great majority of teachers stress keeping the students active and teaching the subject by taking the students’ level into account; however, only few make reference to the importance of treating students equally and knowing about the differences among students.

Indexed in HW Wilson
Publisher: Scientific Research: An Academic Publisher

Korur, F. ve Eryılmaz, A. (2015). Öğretmen Nitelikleri Çevrimiçi Anketi Sonuçlarının Analizi. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1813-1830.

KEY WORDS: Fizik öğretmen nitelikleri, çevrim içi anket, etkili öğretmen nitelikleri, fizik öğretmeni / Physics teacher characteristics, on-line questionnaire, effective teacher characteristics, physics teacher.
ABSTRACT: Bu çalışmanın amacı; Türkiye genelinde katılımcıların, etkili öğretmen niteliklerini kendi fizik öğretmenlerinin sınıf ortamında ne sıklıkla gösterdiğini ve bunların coğrafi bölge ve okul türü açısından değişkenliğini tespit etmektir. Katılımcılara yöneltilen anket ve açık uçlu soru ile bu nitelikler doğrultusunda kendi fizik öğretmenlerinin sahip oldukları nitelikleri anlatmaları istenmiştir. Sonuçlarda,  1398 katılımcının verisini içermekte, bunların algısına göre etkili fizik öğretmen niteliklerini sergileme ortalama puanında okul türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Etkili öğretmen niteliklerini, özel liselerdeki fizik öğretmenleri genel lise, anadolu lisesi ve meslek liselerindeki öğretmenlerden; fen liselerindeki fizik öğretmenleri genel liselerdekinden daha sık göstermektedir. Katılımcıların yaklaşık %60’ı fizik öğretmenlerinin ‘Kişilik Özellikleri’ ve ‘Sınıf içi Disiplin Tutumu’ kategorilerindeki nitelikleri sınıfta sıklıkla sergilediklerini belirtmiştir.

Indexed in Uluslararası , TR Dizin
Publisher: Kastamonu University

Korur F., Sevli O., Yılmaz E., ve Bedur, S. (2016). Çevrimiçi ileri düzenleyici kavram öğretim materyali için kullanıcı görüşlerinin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 1-15. doi: 10.9779/PUJE741

KEY WORDS: çevrim içi eğitsel yazılım, fen/fizik dersi, kullanıcı görüşleri, öğretim tasarımı, yazılım değerlendirme anketi. Online educational software, science/physics lesson, users’ views, instructional design, software evaluation questionnaire.
ABSTRACT: Bu çalışmanın amacı çevrimiçi yapısı ile fen/fizik derslerindeki kavramların öğretiminde kullanılacak dijital içeriklerin kavram haritası üzerinde organize edilmesini sağlayan çevrimiçi ileri düzenleyici kavram öğretim materyaliyle (ÇİDKOM) ilgili öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Anket bu çalışmaya özgü geliştirilmiş 20 çoktan seçmeli ve 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Anketin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için pilot uygulama ÇİDKOM’u ilk yıl kullanan 344 yedinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Geliştirilen anket ile ikinci yıl uygulamalarında 505 öğrenciden görüşler toplanmıştır. Öğrenciler görsel tasarım ve içerik öğelerini geliştirilmesi gereken unsurlar olarak belirtmiştir. Genel olarak öğrenciler, kullanım kolaylığını, kullanıcı dostu ve kavram eğitimine öncelik veren yapısını olumlu bulmuşlardır. Öğrenciler kullanımda kendilerini rahat hissettiklerini, ve yarıdan fazlasının kullanımını bir hafta içinde öğrendikleri belirtmiştir. Çalışmaya özgü geliştirilen eğitimsel yazılımları değerlendirme aracı bundan sonra benzer amaçlı yazılım değerlendirme çalışmalarında kullanılabilir.

Indexed in Uluslararası , TR Dizin
Publisher: Pamukkale University
Korur, F., Taşkın, G., İldemir, G., Acar, B., Üstündağ, T., Tıraş, O. ve Yıldırım, M.Z. (2014). Fen Becerilerim Ölçeğinin Uyarlanarak Pratik Etkinlikler Sonrası Öğrencilerin Becerilerine Yönelik Algılarının Tespit Edilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(30), 95-117.

KEY WORDS: Fen Becerilerim ölçeği, pratik etkinlikler, sorgulama becerileri, test uyarlama / My Science Skills scale, hands-on activities, inquiry skills, test adaptation
ABSTRACT: Çalışmanın öncül amacı, öğrencilerin öğretim programında yer alan beş üniteye odaklı ve planlı pratik fen etkinliklerini yapmaları ve kendilerinde var olan fen becerilerinin farkına varmalarını sağlamaktır. İkincil ve temel amaç ise ölçüm aracı olarak alan yazından alınan ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ve bu ölçekten öğrencilerin aldıkları toplam puanın, cinsiyete ve öğrencilerin okullarının il – ilçe merkezinde bulunmasına göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, Burdur il ve ilçe ilköğretim okullarından toplam 202 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olan ‘Fen Becerilerim Ölçeği’nin açımlayıcı faktör analizi daha önce yapıldığı için; bu çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak faktör uyumunun tespiti için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin farklı bir kültür ve dilde uyarlanması sonucu tek faktörlü olarak kullanılmasının uygun olduğu bulunmuştur. Analiz sonuçları erkeklerin toplam beceri puanlarının yüksek olduğunu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir. Buna karşılık, ildeki öğrencilerin toplam puanlarının anlamlı olarak ilçe merkezindeki okullara devam eden öğrencilerin toplam puanlarından daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni ildeki okullarda laboratuvar şartlarının daha iyi olması veya öğretmenlerin bu nedenle etkinliklere daha fazla zaman ayırması olabilir.  Pratik etkinliklerin ve sorgulayıcı becerilerin farkında olmanın önemi ortaya çıktığı için fen öğretmenlerinin doğru planlanan sınıf-içi pratik etkinlikler yapmaları önerilebilir.

Indexed in TR Dizin
Publisher: Mehmet Akif Ersoy University

Taşlıdere, E., ve Korur, F. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 295- 318.

KEY WORDS: Tutum, Ölçek, Fizik, Laboratuvar / Attitude, Scale, Physics, Laboratory
ABSTRACT: Çalışmanın öncül amacı, öğrencilerin öğretim programında yer alan beş üniteye odaklı ve planlı pratik fen etkinliklerini yapmaları ve kendilerinde var olan fen becerilerinin farkına varmalarını sağlamaktır. İkincil ve temel amaç ise ölçüm aracı olarak alan yazından alınan ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ve bu ölçekten öğrencilerin aldıkları toplam puanın, cinsiyete ve öğrencilerin okullarının il – ilçe merkezinde bulunmasına göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, Burdur il ve ilçe ilköğretim okullarından toplam 202 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olan ‘Fen Becerilerim Ölçeği’nin açımlayıcı faktör analizi daha önce yapıldığı için; bu çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak faktör uyumunun tespiti için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin farklı bir kültür ve dilde uyarlanması sonucu tek faktörlü olarak kullanılmasının uygun olduğu bulunmuştur. Analiz sonuçları erkeklerin toplam beceri puanlarının yüksek olduğunu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir. Buna karşılık, ildeki öğrencilerin toplam puanlarının anlamlı olarak ilçe merkezindeki okullara devam eden öğrencilerin toplam puanlarından daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni ildeki okullarda laboratuvar şartlarının daha iyi olması veya öğretmenlerin bu nedenle etkinliklere daha fazla zaman ayırması olabilir.  Pratik etkinliklerin ve sorgulayıcı becerilerin farkında olmanın önemi ortaya çıktığı için fen öğretmenlerinin doğru planlanan sınıf-içi pratik etkinlikler yapmaları önerilebilir.

Indexed in TR Dizin
Publisher: Mehmet Akif Ersoy University

Korur, F., ve Eryılmaz, A. (2009). Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (3), 733-761.

KEY WORDS: Öğretmen nitelikleri, fizik öğretmeninin nitelikleri, öğrencilerin fizik başarısı, fizik öğretmeni  / Teachers’ characteristics, physics teachers’ characteristics, students’ physics achievement, physics teacher.
ABSTRACT: Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fizik başarısını etkileyen öğretmen niteliklerini ve bu niteliklerin öğrencinin fizik başarısına etkilerini araştırmak ve bunların bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki 3 bölgede ve her bölgeden 3 ilde, 9. sınıf seviyesinden 11. sınıf seviyesine kadar toplam 2177 devlet lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerden toplanan veriler optik okuyucu yardımıyla bilgisayara girilmiş ve bütün betimsel istatistikleri, geçerlilik analizi ve ANOVA yapılmıştır. Sonuçlara göre; öğretmen nitelikleri, öğrencilerin başarısı üzerinde etkilidir. Öğretmenin ‘Alan/Pedagojik Bilgisi’ en etkili niteliklerin toplandığı kategoridir. Ayrıca, öğretmen nitelikleri ile bölge, öğrencilerin cinsiyeti ve sınıf seviyesi gibi değişkenleri arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bölge bazında Akdeniz bölgesindeki öğrenciler, cinsiyette kız öğrenciler, sınıf seviyesinde 11. sınıf öğrencilerinin algılamaları öğretmen niteliklerinin başarıyı en çok etkilediği yönündedir. Araştırmanın sonuçları öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitim programlarında ve eğitim fakültelerinde kullanılabilir.

Indexed in Uluslararası , TR Dizin
Publisher: Gazi University

Korur, F. (Eylül, 2016). ÇİDKOM: Kavram Öğretimine Yenilikçi Bir Yaklaşım. Bilim ve Teknik Dergisi, 49 (586), 80-83.

INTRODUCTION: Fen derslerindeki kavramları öğrenmekte zorlanıyor musunuz? Kavramları, sosyal paylaşım ortamında her seferinde seviyenize uygun olarak seçilmiş içeriklerle öğrenmek ister misiniz? TÜBİTAK desteği ile üretilmiş özgün ve yerli bir yazılım olan Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyali (ÇİDKOM) bu amaca ulaşmanızı sağlayacak olanaklar sunuyor. ÇİDKOM’da öğretmenler, çevrimiçi hazırladıkları kavram haritalarındaki kavramlara, seçtikleri dijital içerikleri yükleyerek derslerini daha etkin hale getiriyor. Bunları öğrencileriyle paylaştıklarında, öğrenciler de internetten rasgele buldukları bilgiler yerine seviyelerine uygun içeriklerle kavramları öğrenebiliyor. Peki ÇİDKOM’da öğrencilerin de öğretmenleriyle içerik paylaşabildiğini biliyor muydunuz? Dilerseniz, kavramları sadece yazı olmaktan çıkarıp sese ve görüntüye dönüştüren bu etkileşimli ortamı yakından tanıyalım.

Publisher: TÜBİTAK

KİTAP BÖLÜMÜ / BOOK CHAPTER

Korur, F. (2017). Proje Tabanlı Fizik Öğretimi. A. İ. Şen, A. R. Akdeniz (Eds.), Fizik Öğretimi (s. 283-324). Ankara: Pegem Akademi. doi: 10.14527/9786052410646.11

KEYWORDS: Proje tabanlı öğrenme, tarihçesi, uygulama formları ve sınıf içi etkinlik uygulama planları.
INTRODUCTION:
Bu kitap bölümü sonunda okuyucu;
• Proje tabanlı öğrenmeyi, probleme dayalı öğrenme yönteminden ayırt
eder.
• Proje tabanlı öğrenme ile benzer öğrenme yöntemleri arasındaki farkları
ifade eder.
• Proje tabanlı öğrenme sürecindeki aşamaları açıklar.
• Proje tabanlı öğrenmenin gündemdeki FeTeMM gibi diğer yaklaşımlara
nasıl temel teşkil ettiğini ifade eder.
• Proje tabanlı öğrenmeyi fizik dersindeki bir konu üzerine aşamalar
halinde uygular.
• Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında süreci kontrol eden formları
kullanır.

Publisher: PEGEM.NET

 PROJELER / PROJECTS

PROJE DETAYI

 GÖREVİ
“Doğadan Al Doğada Çal” Projesi, TÜBİTAK- (4004) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve Isparta-BİLSEM (2020)
UZMAN
“Gelecek Benim Elimden Tut! Doğa ve Bilim Projesi”, TÜBİTAK- (4004) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve MAKÜ (2020)
EĞİTMEN
“7/24 Bilim-Bi Daha” Projesi, TÜBİTAK- (4004) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve MAKÜ (2020)
EĞİTMEN
“7/24 Bilim” Projesi, TÜBİTAK- (4004) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve MAKÜ (2019)
EĞİTMEN
BAP 0250-DR-14, “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Fen Öğretimi Sürecinde Problem Çözme Basamaklarını Kullanım Durumları”, 2014-2018. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2018)
YÜRÜTÜCÜ
“Burası Burdur Doğada Dur!” Projesi, TÜBİTAK- (4004) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve Burdur-BİLSEM (2017)
EĞİTMEN
TÜBİTAK-3501 (SOBAG-Kariyer Programı), “Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyalinin Etkisi”, 2013-2016, (177.282,00 TL). (2016)
YÜRÜTÜCÜ
BAP 0222-YL-14, “Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyaliyle Desteklenen Öğretim Yöntemlerinin Kuvvet-Hareket Ünitesinde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi”, 2014-2015. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2015)
YÜRÜTÜCÜ
TÜBİTAK-2209/A, “Fen Öğreniyorum: Bilimsel Oyuncak Tasarımı”, 2014-2015. (2015)
DANIŞMAN
TÜBİTAK-2209/A, “Aydınlık Uzayın Gizemleri”, 2012-2013. (2013)
DANIŞMAN
BAP-0150-YL-12, “İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencinin Başarısını, Tutumunu ve Motivasyonunu Etkileyen Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları”, 2012-2013. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2013)
YÜRÜTÜCÜ
AFP-2000-05-01-05, “Öğretmen Niteliklerinin Lise Öğrencilerin Fizik Başarılarına ve Tutumlarına Etkileri”, 1999-2001. ODTÜ, Ankara, Türkiye. (2001)
ARAŞTIRMACI
TÜBİTAK-2209/A, “Etkinliklerle Fen Öğretimi:“Fen ve Teknoloji Derslerinde Kullanılan Etkinliklerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Katkıları”, 2012-2013. (2013)
EŞ DANIŞMAN
   

KONGRE ve KONFERANSLAR

Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Konferans Bilgi ve Belgelerine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kısa Özgeçmiş

1975’te doğdum. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Lisans mezunuyum. 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı – Fizik Eğitimi alanında “Öğretmen Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarısına, Motivasyonuna ve Tutumlarına Etkileri” başlıklı tezimi tamamlayarak Yüksek Lisans; 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı – Fizik Eğitimi alanında “Fizik Öğretmenlerinin Niteliklerinin Öğrencilerin Fizikteki Motivasyonlarını Nasıl Etkilediği Üzerine Çoklu Durum Çalışması” başlıklı tezimi tamamlayarak doktora derecelerimi aldım. 1997-2009 yılları arasında Ankara Özel Yüce Okullarının Fen Lisesi ve Kolej kısımlarında fen bilgisi öğretmeni, fizik öğretmeni, idareci, uluslararası bakalorya grup koordinatörü ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulundum. 2005 yılında, uluslararası bakalorya fizik öğretmeni sertifikası alarak, bu okulların bünyesinde uluslararası bakalorya diploma programının başlatılmasında aktif görev aldım. 2009 yılı Temmuz ayından 2017 Ağustos ayına kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Eğitim Fakültesi – İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalıştım. 27 Şubat 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde “Doçent” ünvanı aldım. 17 Ağustos 2017’de Doçent olarak atandığım Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Ana Bilim Dalında  akademik çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Sayfa Başına Dön ▲